Pisma dla konsumentów

Umowa darowizny

Umowa darowizny

Wzór umowy darowizny

Umowa darowizny jest czynnością prawną, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Świadczenie na rzecz obdarowanego polega na dokonaniu przysporzenia majątkowego, może więc w szczególności polegać na: przeniesieniu określonych praw z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego (np. prawa własności), na zapłacie określonej sumy pieniężnej, ustanowieniu pewnych praw majątkowych (np. na ustanowieniu służebności osobistej), na zwolnieniu obdarowanego z długu, na zniesieniu prawa obciążającego cudzą rzecz. Umowa darowizny jest nieodpłatna, co oznacza, iż darczyńca, dokonując na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania umowy darowizny, ani też w przyszłości. Nabycie rzeczy w drodze darowizny jest opodatkowane (zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. 2009 Nr 93, poz. 768 ze zm.).
zobaczjakdziala.jpg