Pisma dla konsumentów

Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży samochodu

Wzór umowy sprzedaży samochodu

Umowa, na podstawie której sprzedawany jest samochód, co oznacza, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność samochodu i go wydać, a kupujący zobowiązuje się samochód odebrać i zapłacić cenę sprzedawcy. Ze swojej istoty umowa sprzedaży ma charakter odpłatny, a więc w przypadku, gdy z treści umowy wynika, że nabywca nie ma obowiązku zapłaty ceny, czynność prawną należy kwalifikować jako umowę darowizny a nie umowę sprzedaży. Cenę można określić przez wskazanie podstaw do jej ustalenia.
Sprzedaż samochodu przez przedsiębiorcę osobie fizycznej, która go nabywa w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą regulowana jest przez przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej (przepisy kodeksu cywilnego jedynie je uzupełniają), która nieco inaczej reguluje kwestie odpowiedzialności sprzedawcy i praw kupującego.
zobaczjakdziala.jpg